We are a company from ONICO S.A. group, a leading liquid fuel supplier on the Polish market. Our operations are based on a well-tested business model and on many years of experience in natural gas and crude oil derivative trading on domestic and international market.

Contact us

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone