Aktualności

Zarząd ONICO rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd ONICO S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 5 zł na jedną akcję. To o 150 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zgodnie z rekomendacją zarządu ONICO dywidenda z zysku wypracowanego w 2016 roku miałaby wynieść 7,23 mln zł. Stanowi to ponad 21 proc. zysku netto w kwocie prawie 35 mln zł. Daje to kwotę 5 zł w przeliczeniu na jedną akcję.
Dla porównania w poprzednim roku Spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy 2.899.100 zł, stanowiących 22,38 proc. zysku netto za 2015 rok. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wyniosła 2 zł.
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki podejmą Akcjonariusze, a dzień dywidendy zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie ONICO S.A., które zwołane zostało na dzień 27 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone