Aktualności

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd ONICO S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Turczyna do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwałą ma charakter warunkowy, tj. Pan Tomasz Turczyn obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii z chwilą i pod warunkiem złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Emitent niezwłocznie poinformuje o spełnieniu się wskazanego wyżej warunku odrębnym raportem bieżącym.
Życiorys zawodowy nowego Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Marek Stanio
Prezes Zarządu

Jolanta Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone