Aktualności

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd Spółki ONICO S.A. informuje, że z dniem 9 stycznia 2019 r. Pan Artur Krzyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w spółce ONICO S.A.

Pan Artur Krzyk pozostaje zatrudniony w Dziale Handlowym Spółki ONICO S.A.
Jednocześnie w dniu 9 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki ONICO S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Jolanty Burzyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pani Jolanta Burzyńska jest zatrudniona w Spółce ONICO S.A. od 2015 r. Przed powołaniem w skład Zarządu Spółki pełniła funkcję Dyrektora Działu Logistyczno-Operacyjnego oraz była prokurentem w Spółce.

ONICO S.A. to polska spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem gazu płynnego LPG, oleju napędowego i biopaliw do polskich i międzynarodowych odbiorców. Firma realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone