Наша компания принадлежит группе ONICO S.A. – ведущего поставщика жидкого топлива на польском рынке. Мы работаем на основе проверенной бизнес-модели и многолетнего опыта в торговле природным газом и нефтепродуктами на внутреннем и международном рынках.

Контакты

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone